Quyết định mới của thủ tướng về phát triển VietGAP

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm. Ngân sách nhà nước sẽ đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án VietGAP. Ngoài ra, hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng, cải tạo đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP. Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, kỹ thuật, khuyến nông các cấp, dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP.

– Hỗ trợ 1 lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc BVTV sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). Hỗ trợ các hoạt động XTTM theo quy định tại Quyết định số 72/2010QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

download (1)

ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các tỉnh ban hành cụ thể nội dung, mức hỗ trợ đầu tư, danh mục sản phẩm đặc thù của địa phương. Lãnh đạo các tỉnh cũng được yêu cầu chỉ đạo phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định của Thủ tướng và báo cáo định kỳ theo quy định về Bộ NN-PTNT.

Thủ tướng cũng giao Bộ NN-PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này. Bố trí kinh phí khuyến nông, kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ hàng năm; lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu khác có liên quan để hỗ trợ áp dụng VietGAP trên cả nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đó là Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2012, về: Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Nguồn Baomoi.com