Quyết định mới của thủ tướng về phát triển VietGAP

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ...