Đak Lak: năng suất giảm, người nhận khoán cà phê kêu trời

Đak Lak là tỉnh hiện có khoảng 184.500 ha cà phê, trong đó có khoảng 90% là do người dân quản lý, số còn lại thuộc về các doanh nghiệp nhà nước...