Tháng 10, PHR đạt hơn 60 tỷ đồng lợi nhuận.

caphedaklak.comTheo CTCP Cao su Phước Hoà (PHR – sàn HOSE), tháng 10, Công ty khai thác được 2.154 tấn mủ quy khô, thu mua hơn 984 tấn và bán 2.229 tấn mủ với giá bình quân trên 93,3 triệu đồng/tấn, qua đó, đạt doanh thu 208 tỷ đồng, LNTT hơn 60,1 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng, Công ty đạt gần 1.994 tỷ đồng doanh thu, LNTT 692 tỷ đồng, tương đương 112,3% kế hoạch năm.

Do hoạt động khai thác mủ đang vào vụ cao điểm, nên trong tháng 11, Công ty đặt kế hoạch khai thác đạt 2.600 tấn mủ quy khô và thu mua 600 tấn, nhằm tạo đà cho mục tiêu vượt 2% kế hoạch sản lượng năm trong hai tháng còn lại của năm 2011.

Nguồn Đầu Tư Chứng Khoáng