Đến nhà nhậu rồi giở trò đồi bại với con gái bạn

Sau khi được bạn mời đến nhà nhậu, lợi dụng lúc trong nhà không ai tên “yêu râu xanh” thực hiện hành vi đồi bạn với con gái bạn nhậu, nhưng may...