Voi rừng liên tiếp tấn công voi nhà

Voi rừng liên tiếp đến các vị trí buộc xích voi nhà trong rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Yók Đôn tấn công, làm nhiều voi nhà bị thương, bức xích chạy...