Sở Y tế Đắk Lắk thông báo tuyển viên chức y tế năm 2015

Sở Y tế Đắk Lắk xét tuyển viên chức y tế làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế Đắk Lắk.