GĐ kĩ thuật nhận tiền, Trung tâm đăng kiểm 4701D bị đình chỉ

Đình chỉ hoạt động trung tâm đăng kiểm 4701D và thu hồi Giấy nhận đăng kiểm viên của Giám đốc kĩ thuật.