Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Cần có trọng tâm, trọng điểm

Việc cơ quan chức năng phát hiện một số cơ sở chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam sử dụng chất tạo nạc bị cấm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến...