Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tập trung chỉ đạo 12 chuyên đề

Đồng chí Trần Đại Quang nêu rõ, 12 chuyên đề mà Ban Chỉ đạo Tây Nguyên xác định cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2012 có liên quan đến sự ổn định, phát triển bền vững của vùng.

1jpg-095926

Ngày 1/3, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2012. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Đại Quang nêu rõ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ban hành Chương trình công tác năm 2012, đề ra 12 chuyên đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, một số nội dung cần bàn giải pháp triển khai như xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về thu hút đầu tư để tạo điều kiện cho các tỉnh Tây Nguyên có những đột phá phát triển; tổ chức kiểm kê thực trạng hạ tầng nông thôn, đánh giá tình hình sử dụng đất, sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và dân di cư tự do, kiến nghị những vấn đề cần tháo gỡ; đánh giá công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, buôn làng, đề xuất các giải pháp quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác phát triển Đảng và xây dựng cơ sở Đảng; các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, xã hội khu vực Tây Nguyên;…

Đồng chí khẳng định việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho Tây Nguyên là vấn đề quan trọng, cần có các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, đây là những vấn đề quan trọng liên quan đến sự ổn định, phát triển bền vững của các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên. Đồng chí đề nghị tại hội nghị này, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2012; thống nhất nhận thức để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện các bộ, ban, ngành liên quan, các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung trao đổi thảo luận các nội dung, mục tiêu, yêu cầu, tiến độ tổ chức thực hiện 12 chuyên đề công tác năm 2012.

Các đại biểu đã bàn và đề xuất xây dựng các cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương vùng Tây Nguyên, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững ổn định khu vực Tây Nguyên.

Nguồn Chinhphu.vn