Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 27/02/2016

Tình hình anh toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 16/01/2016

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 09/01/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 19/12/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 12/12/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngay 21/11/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 14/11/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 07/11/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 17/10/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An toàn giao thông Đắk Lắk ngày 03/10/2015

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.