Qu?ng Nam: Tang cu?ng ki?m tra, ki?m soát các di?m gi?t m? gia s

[18/12/2011 09:49:05] Ngành Thú y t?nh Qu?ng Nam dang tích c?c ph?i h?p v?i các l?c lu?ng ch?c nang tang cu?ng ki?m tra, ki?m soát các co s? gi?t m? gia súc, gia c?m trên d?a bàn toàn t?nh, v?i s? lu?ng hi?n có g?n 800 di?m gi?t m?, m?i ngày cung c?p kho?ng 20 t?n th?t hoi các lo?i ra th? tru?ng, nh?m th?c hi?n t?t nhi?m v? qu?n lý ngu?n g?c, ch?t lu?ng và v? sinh an toàn th?c ph?m d?i v?i s?n ph?m th?t gia súc, gia c?m luu thông, tiêu th? trên th? tru?ng, d?m b?o s?c kh?e c?ng d?ng, d?c bi?t trong d?p T?t Nguyên dán Nhâm Thìn. Trong ?nh: Cán b? thú y ki?m tra lâm sàng dàn l?n s?ng tru?c khi dua vào gi?t m? t?i phu?ng Tru?ng Xuân, thành ph? Tam K?. ?nh: Ðình Hu? – TTXVN